steinbergstasjon.no © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

Støtt oss på:


Følg oss på:

 

 

"We won't be fooled again"
Takk til kunsterniske sjeler fra Gulden som har produsert denne YouTube-filmen. NB! Fungerer ikke på mobile enheter som iPad, iPhone etc. 

 

Fire togstopp fra august
På folkemøte onsdag 12. februar ble det informert om at tog i rushtida, to om morgen og to om kvelden, vil stoppe på Steinberg stasjon fra august 2014. Dessverre er dette bare en mager trøst - selv om det beviser at det er fullt mulig med togstopp på Steinberg.
Det var et særdeles godt oppmøte, men de mange fremmøtte ble ikke presentert den nyheten vi alle ville høre, en bekreftelse på gjenåpning av stasjonen desember 2014. Alle de fremmøtte stortingsrepresentantene uttrykte sin misnøye med det manglende initiativet til Jernbaneverket.
 
 
FOLKEMØTE OM STEINBERG STASJON SIN FREMTID
Onsdag 12. februar kl. 19.00 - Gulden kunstverk - Steinberg
Jernbaneverket ønsker fortsatt å legge ned Steinberg stasjon,
til tross for stortingsvedtak (Statsbudsjettet for 2014)
Ordstyrer: Odd Myklebust, samfunnsredaktør i Drammens Tidende.
Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket er invitert.
 
I tillegg møter:
Ordfører Bent Inge Bye, varaordfører Turid S. Thomassen
Stortingsrepresentantene Per-Olaf Lundteigen (SP)
Jøran Rytman, Morten Wold (FRP)
Aksjonsgruppa Bevar Steinberg stasjon
 
Velkommen til debatt om stasjonens fremtid!
 
Stasjonen kan ha vært stengt helt unødvendig
Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet bekrefter
i dt.no 21. januar at stasjonen kan brukes slik den er. – "Vi har fått avklart med Jernbaneverket at Flirt-togene kan stoppe på Steinberg uten at det gjøres noen
tiltak der. Jernbanetilsynet har heller ikke noe imot en slik løsning, sier Aarset".
Les hele saken på dt.no

 

Det er øremerket midler i statsbudsjettet til tiltak for å forbedre plattformene,
vi forutsetter at Jernbaneverket følger opp dette.

Jernbaneverket uttaler på sine nettsider at målet er gjenåpning i desember i år.
Ref: JernbaneverketJernbaneverket saboterer løftet om gjenåpning
Med de rødgrønne ute av regjeringskontorene håper Jernbaneverket på en annen avgjørelse. Steinberg stasjons skjebne er nå i hendene på den nye regjeringen.

Jernbaneverket trenerer vedtak i Samferdselsdepartementet og produserer tilleggsprosjekter som ikke er relevante for gjenåpning av Steinberg stasjon,
og sender saken i retur til Samferdselsdepartementet.


14.01.2014 - Les brevet vi har sendt Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.


Media
 

14.10.2013 - Steinberg stasjon er en av statsbudsjettets vinnere
13.06.2013 - Jernbaneverket påstår de jobber med planer for å gjeninnføre togstopp...
26.04.2013 - Arnstad er helt klar på at Steinberg stasjon skal gjenåpnes i 2014

26.04.2013 - FrP reagerer
26.03.2013 - Jernbaneverket bløffer Nedre Eiker kommune?

27.09.2012 - Pendlerne på Steinberg jubler over at de får beholde toget  
27.09.2012 - Etter en helhetsvurdering ble det gitt et oppdrag til Jernbaneverket
26.09.2012 - Regjeringen går inn for å beholde Steinberg stasjon
21.09.2012 - Jørund Rytman fra FrP ber om svar
15.09.2012 - Politikere overkjørt av Jernbaneverket
14.09.2012 - Folkemøte (dt+)
23.04.2012 - Nedleggelsesbegrunnelsen er en bløff!
19.03.2012 - Bård Hoksrud stiller spørsmål om hvorfor ikke Steinberg stasjon prioriteres
28.02.2012 - Buskerudbyen og 5 ordførere overkjørt

 

Alle er enige i at Steinberg har utviklingspotensial.
Folk flytter dit fordi det ligger ideelt til for pendling både til Oslo og Kongsberg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Historikk
 
Jernbaneverket presenterer mulige løsninger for Steinberg stasjon
19. Mars møtte Aksjonsgruppa og Steinberg velforening Jernbaneverket i kommunenes lokaler. Kommunen stilte også med to representanter. JBV hadde etter forespørsel fra oss invitert til dette møtet. Det vil vil bli arrangert et større informasjonsmøte for alle interesserte nærmere våren/forsommeren.
Kort fortalt har JBV en todelt bestilling på en løsning som muliggjør åpning av stasjonen fra desember 2014 og deretter en helhetlig løsning som unngår at vei krysser jernbane i planovergang. 5 alternative forslag til løsninger ble presentert hvorav 2 markerte seg som mer realistiske.
Alt.4: En kortsiktig løsning kan være å lage vei sør for stasjonen bort til Haftornveien og bruke planovergangen der for all kryssende trafikk. Stasjonen oppgraderes med plattformer og gangbro, stenging av planovergang. Ikke ideelt for området ved skolen, men en løsning som muligens kan realiseres innen 2014. Største usikkerhet her er tilknyttet eksisterende reguleringspl...aner.
Alt.5: I tillegg til Alt. 4 bygges bro over jernbanen midt på jordet nærmest stasjonen. Plan overgang ved Haftornveien stenges. Dette innebærer nye reguleringsplaner og går i tid utover i 2015. Bro er foretrukket fremfor undergang grunnet flomrisiko og lavere kostnad. Alt. 4+5 er kostnadsberegnet til ca 150 mill. JBV har gjort en god prosjekteringsjobb så langt.
Det som bekymret oss mest er følgende: JBV og kommunens representant understreker forbeholdet i statsbudsjettets omtale av Steinberg stasjon om at planer for utbygging/fortetting ved Steinberg må være på plass. Og selv med planer for utbygging i Haftornveien og ved stasjonsområdet, er ikke dette nødvendigvis tilstrekkelig for å rettferdiggjøre investeringen. Dette er klart i strid med hva Ordfører Bent Inge Bye har meldt til oss tidligere, så her kreves oppfølging og avklaringer. Et punkt vi fremmet er at det vil bli utbygging/fortetting på Steinberg kun om vi ser en gjenåpning av stasjonen. Man kan ikke forvente planer om en ”stasjonsby” før vi har en stasjon.

 

Her finner du JBV's presentasjoner av Alternative løsninger og Ruteløsninger 

Nabovarsel - Jernbaneverket informerer
Grunnboring for å kartlegge grunnforhold i forbindelse med prosjektet som skal oppgradere Steinberg stasjon starter 13.mars les mer...


 

Statsbudsjettet 2013

I forbindelse med sikkerhetsutbedring må Steinberg i Nedre Eiker kommune bygges om dersom toget fortsatt skal stoppe her. Dette innebærer at stasjonen vil være midlertidig ubetjent. På bakgrunn av stasjonens trafikkgrunnlag og utviklingspotensial, tas det i løpet av 2014 sikte på gjenåpning når nødvendige tiltak er gjennomført. En gjenåpning av stasjonen må forutsette enighet med lokale myndigheter om en styrking av trafikkgrunnlaget ved fortetting og utbygging i gang- og sykkelavstand fra stasjonen.

Les mer...

 

 

27. September - EN GLEDENS DAG

Steinberg Stasjon skal reddes!

Les om seieren: 

NRK nyheter

Drammens Tidende 27.Sept 2012/ Lykkelige pendlere / Arnstad: Vi har hørt på folket

Drammens Tidende 28. September 2012 Del 1 /Del 2

Eikernytt 27. Sept

Eikernytt 28. Sept - Feiring med boller og saft (også film)

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Historikk:

 

Fullt hus på Folkemøtet 13.September. Ordfører Bent Inge Bye i samtale med Stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (SP) og Ordfører Ann Sire Fjerdingstad.
Forøvrig satt Jørund Rytman (Frp), Arne Jørstad (H), Ulf Bakke (NSB), Øyvind Rørslett (JBV) og Olav Gåserud (Aksjonsgruppa) i panelet.

 

Se Eikernytts dekning av Folkemøtet

Se Leder i DT 17. September - Noe er galt med Steinberg-saken

Se Eikerbladet 18. September - Søker juridisk hjelp

 

 

 

5.september 2012

 

       

    

 

Steinberg stasjon


Steinberg jernbanestasjon ligger i Nedre Eiker kommune i Buskerud fylke.
Nedre Eiker ligger i det sentrale østlandet, midt i sentrum av Buskerudbyen og er
et område i sterk vekst. Vi som bor her benytter toget nærmere 100 000 ganger hvert år.

Steinberg er et pendlersamfunn og mange har bosatt seg her nettopp for å bruke toget til og fra jobb og skole hver dag, både vestover til Kongsberg og østover mot Oslo og Gardermoen.
For mange er toget eneste alternativ til kollektivtransport.

Nå vil Samferdselsdepartementet ta fra oss stasjonen etter anbefaling fra Jernbaneverket og den er bestemt nedlagt fra desember 2012.


Aksjonsgruppa "Bevar Steinberg stasjon for persontrafikk" mener at prosess,
saksgang og argumentene som brukes for nedleggelsen er feil, se "Presse" siden.


Et hovedargument for nedleggelse er at toget må spare 3 min ved å ikke stoppe på stasjonen vår. Dette viser seg å være en bløff, se pressemelding. Ny ruteplan viser ingen innsparelse! Det andre argumentet er at plattform er for kort til å ta i mot de nye togene.
Det de unnlater å si, er at det er ingen krav om plattformlengder fra Statens jernbanetilsyn.
Nye tog har uansett individuell dørkontroll og kan åpne kun de dører som er innenfor plattformlengden.

 

Vi vil ikke være med på å gå baklengs inn i fremtiden.

Toget skal være det drivende transportmiddel og stoppe der folk bor.

Bli med oss i kampen mot "Goliat", vi har ikke tenkt å gi oss!!!

 

 
 

 

 

 


Nyheter


21.1.2014
SD, JBV og Jernbane-tilsynet bekrefter at det er mulig
å stoppe uten tiltak!


 

21.1.2014
Embetsverk trenerer politisk vedtak?

 


14.1.2014 
Brev til SD 

 

 

Eldre nyheter

Brev fra SD til JBV om avbøtende tiltak

 

Rytman (Frp) stiller spørsmål til Arnstad 

(med positivt svar)

 

Jernbaneverket påstår de må legge ned Steinberg stasjon grunnet krav om plattformlengde fra Statens jernbanetilsyn.
Dette er ikke riktig
!Les mer..


 

 

Fylkestinget har vedtatt at de ikke aksepterer en nedleggelse av Steinberg stasjon. Se video av videooverføringen fra fylkestinget 14.06.2012
(sak PS 59/12, ca 05:35:00 ut i sendingen).